Policy för kvalitet och etik

Med vi avses Tangaroa AB, våra anställda och underkonsulter anlitade av oss. Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller våra tjänster.

Konfidentialitet
Vi betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Orealistiska förväntningar
Vi vilseleder inte våra uppdragsgivare genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

Arvoden och finansiella intressen
Vårt oberoende gör att vi aldrig accepterar provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare. Vi har heller aldrig ekonomiska intressen hos tredje part.

Professionellt förhållningssätt
Vi agerar i alla avseenden professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Vi accepterar endast sådana uppdrag som vi har kompetens och resurser att utföra.

Motstridiga intressen
Vi undviker att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

Precisering av förutsättningarna

Före accepterande av ett uppdrag försäkrar vi oss alltid om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler. Vi försäkrar oss också om att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

Rekrytering

Vi påverkar aldrig en anställd hos en uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan att först ha diskuterat detta med uppdragsgivaren.

Samarbete med andra konsulter

Vi begär alltid uppdragsgivarens godkännande om vi vill anlita underkonsulter eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter. Vi anlitar och samarbetar bara med konsulter som uppfyller våra krav på professionalitet och som godkänt dessa etiska regler.

Avvikelsehantering

Vi arbetar kontinuerligt och metodiskt med att identifiera och hantera avvikelser i våra uppdrag. Vår metod omfattar såväl dokumentation och felrapportering och syftar till att analysera, åtgärda och utvärdera både arbetssättet och innehållet för högsta möjliga kvalitet.

Spårbarhet

Vi följer alltid våra uppdragsgivares regelverk och önskemål för såväl spårbarhet som lagring av dokumentation i våra uppdrag.

Kvalitetsansvarig

Vår utsedda kvalitetsansvarige är Magnus Brink.

 

Tangaroa AB - Stockholm 2013-09-11